ضدلک

لک ها در اثر عوامل متنوعی در پوست به وجود می آیند که باعث تغییر رنگ پیگمان های داخل پوست می شوند. عواملی ضدلک با مکانیسم های متنوع باعث کم رنگ شدن تدریجی و از بین رفتن لک های روی پوست می شوند.