آمینواسید

آمینواسیدها بلوک ساختمانی پروتئین‌ها هستند که به دودسته ضروری و غیرضروری تقسیم می‌شوند. دسته اول باید از طریق رژیم غذایی تأمین شود و دسته دوم در بدن ساخته می‌شود.