انرژی زا

انرژی زا باعث افزایش انرژی در طول تمرین شده و کمک به بهبود استقامت و در نتیجه بازخورد مناسب تری نسبت به تمرین ورزشی فرد می شود.