مادر و کودک

تولد از بزرگترین نعماتی است که به انسان داده شده است. با توجه به ماهیت حساس دوره بارداری و پس از آن، لازم است تا تمهیدات بیشتری برای این دوره حساس در نظر گرفته شود.